FAQs Complain Problems

गाउँपालिका कार्यालय अवस्थित यासोक बजार ।

Read More

No front page content has been created yet.

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

कर्मचारी विवरण

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना प्रविधि अधिकृत
सिभिल इन्जिनियर
शिक्षा अधिकृत(स्रोत ब्यक्ति)

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

*बसाईसराई गरि जाने सम्पुर्ण व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि नागरिकता बनेको नभए जन्मदर्ताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

दुलहा र दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतक र सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

*बाबु आमाको नागरिकताको फोटोकपि *स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पतालमा जन्म भएको भए उक्त अस्पतालबाट जारी प्रतिवेदन *घरमा घरमा जन्म भएको भए पछिल्लो खोप दिएको प्रमाणपत्र ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- योजनाको प्रकृति हेरी १ देखि ५ दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत/लेखापाल/ईन्जिनियर/सब-इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- कुम्मायक गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

*कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन *सार्वजनिक परिक्षण *वडा कार्यालयको कार्य सम्पन्नको सिफारिस *अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन निर्णयको प्रतिलिपि।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- कुम्मायक गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

*व्यावसाय दर्तावालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
*पा.नं. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (भएमा)
*पासपोर्ट साइजको फोटो (२ प्रति)
*जग्गा लालपुर्जाको प्रतिलिपि(भाडामा बसेको भए सम्झौता पत्र)
*निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजात पुगेको अवस्थामा १ दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- कुम्मायक गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

*सम्झौताक लागी निवेदन पत्र *गाउँसभाबाट उक्त आयोजना बार्षिक योजनामा परेको प्रमाण । *उपभोक्ता भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि *नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन भएको विवरण तथा उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीको नागरीकता प्रतिलिपि सहितको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिष। *स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान ।

जानकारी