FAQs Complain Problems

आ.व २०७९-०८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अख्तियारी गाउँपालिका अध्यक्ष द्वारा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ |