FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कुम्मायक गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि् बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/16/2023 - 14:22 PDF icon कुम्मायक गाउँपालिकाको कर्मचारी तह वृद्धि् बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
कुम्मायक गाउँपालिका भू -उपयोग योजना २०७९ ७९-८० 03/06/2023 - 12:12 PDF icon कुम्मायक गाउँपालिका भू -उपयोग योजना २०७९ (2).pdf
संस्था दर्ता ऐन ७९-८० 02/10/2023 - 09:19 PDF icon संस्था दर्ता ऐन.pdf
घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि ७९-८० 02/10/2023 - 09:11 PDF icon घ वर्ग इजाजत पत्र कार्यविधि.pdf
कुम्मायक गाउभपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2074 ७९-८० 02/10/2023 - 09:02 PDF icon ऐन तथा सभाले बनाएका सम्पुर्ण व्यहोरा.pdf
ऐन तथा सभाले बनाएका सम्पुर्ण व्यहोरा ७९-८० 02/10/2023 - 09:01 PDF icon ऐन तथा सभाले बनाएका सम्पुर्ण व्यहोरा.pdf
कुम्मायक गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ७९-८० 02/10/2023 - 00:00 PDF icon कुम्मायक गाउँपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
कर्मचारी प्रोतसाहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि ७९-८० 01/10/2023 - 00:00 PDF icon कुम्मायक गाउँपालिका स्थानीय राजपत्र२२ (3).pdf
शिक्षा ऐन ७९-८० 08/07/2022 - 17:13 PDF icon _शिक्षा ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन ७९-८० 08/02/2022 - 17:35 PDF icon विनियोजन ऐन २०७९ -८०.pdf

Pages