FAQs Complain Problems

ब्यावसाय दर्ता गर्न के के कागजात चाहिन्छ ?

*ब्यावसाय दर्तावालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी,पा.नं. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (भएमा),पासपोर्ट साइजको फोटो (२ प्रति),जग्गा लालपुर्जाको प्रतिलिपि(भाडामा बसेको भए सम्झौता पत्र) ,निवेदन