FAQs Complain Problems

गाउँपालिका कार्यालय अवस्थित यासोक बजार ।

Read More

No front page content has been created yet.

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष

कर्मचारी विवरण

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

*बसाईसराई गरि जाने सम्पुर्ण व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि नागरिकता बनेको नभए जन्मदर्ताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

दुलहा र दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतक र सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

*बाबु आमाको नागरिकताको फोटोकपि *स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पतालमा जन्म भएको भए उक्त अस्पतालबाट जारी प्रतिवेदन *घरमा घरमा जन्म भएको भए पछिल्लो खोप दिएको प्रमाणपत्र ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- योजनाको प्रकृति हेरी १ देखि ५ दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत/लेखापाल/ईन्जिनियर/सब-इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- कुम्मायक गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

*कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन *सार्वजनिक परिक्षण *वडा कार्यालयको कार्य सम्पन्नको सिफारिस *अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन निर्णयको प्रतिलिपि।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- कुम्मायक गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु. ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

*व्यावसाय दर्तावालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
*पा.नं. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (भएमा)
*पासपोर्ट साइजको फोटो (२ प्रति)
*जग्गा लालपुर्जाको प्रतिलिपि(भाडामा बसेको भए सम्झौता पत्र)
*निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजात पुगेको अवस्थामा १ दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- कुम्मायक गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १००
आवश्यक कागजातहरुः-

*सम्झौताक लागी निवेदन पत्र *गाउँसभाबाट उक्त आयोजना बार्षिक योजनामा परेको प्रमाण । *उपभोक्ता भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि *नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन भएको विवरण तथा उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीको नागरीकता प्रतिलिपि सहितको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिष। *स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान ।

जानकारी